Skip to main content

Polityka Prywatności

Opracowując i wdrażając niniejszą Politykę Prywatności głównym naszym założeniem było zapewnienie zgodności podejmowanych przez nas działań z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 roku (dalej: „RODO”)  oraz ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.).

Zapewniamy, że :

 • Dane osobowe są legalnie przetwarzane (na podstawie art. 6, 9 RODO),
 • Dane osobowe są adekwatne w stosunku do celów przetwarzania,
 • Dane osobowe są przetwarzane przez określony czas – zasada ograniczonego czasu,
 • Wobec tych osób, których dane osobowe są przetwarzane wykonujemy tzw. obowiązek informacyjny (art. 12, 13 i 14 RODO) wraz ze wskazaniem ich praw (np. prawa dostępu do danych, przenoszenia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, odwołania zgody),
 • Opracowaliśmy klauzule informacyjne dla powyższych osób,
 • Zawarliśmy umowy powierzenia z podmiotami przetwarzającymi (art. 28 RODO).

Zapewniamy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje zgodnie z przepisami prawa i opisanymi poniżej zasadami a także ze szczególnym uwzględnieniem przysługujących Państwu z tego tytułu praw.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Maciej Gillert, Kontakt: maciejgillert@gmail.com;

Celem przetwarzania danych jest: realizacja zobowiązań umownych oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody, marketing bezpośredni. Przetwarzanie danych w celach marketingowych wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które to dane będą przetwarzane m. in. w następujących celach:

 • wysłania kartek świątecznych,
 • informowanie o szkoleniach, imprezach, konferencjach, spotkaniach organizowanych bądź współorganizowanych przez Administratora,
 • informowanie o różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze kulturalno – sportowym, towarzyskim, samorządowym, wieczorkach literackich, prawniczych i wydawniczych, itp.
 • informowania i zbierania opinii o projektach ustawodawczych, zmianach w prawie, pozycjach wydawniczych,
 • proponowanie udziału w różnego rodzaju grupach i klubach,

Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj.przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora ;
 • a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj.osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • jeżeli przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to Administrator niezwłocznie wskaże prawnie uzasadnione interesy w celu realizacji których będzie przetwarzał dane.

Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności wykładowcy, obsługa sekretariatu, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, w razie konieczności obsługa pocztowo – kurierska, wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratora.

Przekazywanie danych poza obszar EOG: z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem i osobą, której dane dotyczą odbywać się będzie przede wszystkim w wersji elektronicznej, poprzez pocztę elektroniczną, portale społecznościowe, komunikatory, wszelkie mobilne i komputerowe w tym do wykonywania połączeń głosowych i/lub połączeń audio przez Internet, etc., a Administrator nie ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, w konsekwencji czego Administrator informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej, co stanowi element konieczny do prawidłowego wykonania umowy. Poprzez zawarcie umowy z Administratorem, bądź wyrażenie zgody w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą w zakresie komunikacji elektronicznej z administratorem upubliczniła swoje dane i wyraża zgodę na przekazanie ich poza teren EOG zdając sobie sprawę, że system ochrony danych osobowych może być różny poza terenem EOG.

Okres przetwarzania: Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO do zakończenia prowadzenia działalności.

Przysługujące prawa: w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia:

 • osoba, której dane dotyczą ma wgląd do swoich danych osobowych;
 • osoba, której dane dotyczą może wykonać poprzez zgłoszenie Administratorowi żądania sprostowania danych na adres maciejgillert@gmail.com
 • w zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 list. b Rozporządzenia dane nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego. W pozostałym zakresie, o ile dane zostały podane prawo żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: maciejgillert@gmail.com;
 • żądanie związane z prawem do przenoszenia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: maciejgillert@gmail.com;
 • dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym są warunkiem zawarcia umowy, ponieważ są niezbędne do prawidłowego jej wykonania oraz spełnienia obowiązków podatkowych ciążących zarówno na Administratorze jak i osobie, której dane dotyczą.

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO:

 • osoba, której dane dotyczą ma wgląd do swoich danych osobowych;
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo  żądania sprostowania danych na adres: maciejgillert@gmail.com;
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: maciejgillert@gmail.com;

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: maciejgillert@gmail.com;

Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o plikach cookies   : strona internetowa Administratora korzysta z plików cookies. Podczas korzystania ze strony internetowej na Państwa dysku mogą zostać zapisane ciasteczka (cookies). Nie zawierają one nigdy informacji osobistych. Używamy ich jedynie do utrzymania Państwa sesji oraz możemy je wykorzystać do tworzenia statystyk oglądalności.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach serwisu, a co za tym idzie w ramach naszej strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy skorzystać z narzędzi Państwa przeglądarki internetowej/ systemu i postępować zgodnie z instrukcjami tam zawartymi.

Zmiany: Administrator będzie regularnie przeglądać niniejszą Politykę prywatności i będzie dokonywać jej zmiany gdy okaże się to niezbędne z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli Administrator będzie związany takimi Kodeksami). Zmiany niniejszej Polityki prywatności będą dokonywane także w przypadku zmian technologii wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych oraz w przypadku zmian w zakresie sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.